Jobbskuggning i Kohasverige

För att hinna behandla ansökningar under projekttiden är sista ansökningsdatum 30 april.

Jobbskuggning inom Kohasverige ger möjlighet till finansiering för fortbildning inom de egna arbetsuppgifterna vid annat Kohabibliotek. Aktiviteten möjliggörs genom Kungliga Bibliotekets Kohasatsning och erbjuds under 2018 och våren 2019.

Vad är jobbskuggning?

Jobbskuggning kan ske i form av arbetsplatsförlagd arbetsskuggning vid ett Kohabibliotek – i första hand i Sverige, men även Kohabibliotek i andra länder kan komma i fråga. Det kan dock inte handla om kurser, seminarier, workshops, eller konferenser. Observera att arbetsgivaren som sänder ut jobbskuggaren tar hela ansvaret för försäkring av deltagaren.

För jobbskuggning krävs:

  • anställning vid bibliotek i Sverige som använder eller beslutat sig för att använda Koha i sin verksamhet alternativt som utvärderar Koha
  • minimitid för utbytet är två dagar, maxtid är en vecka
  • en skriftlig överenskommelse om utbytet måste tecknas mellan sändande och mottagande part.
  • efter genomfört utbyte ska den anställde skicka in en reserapport till Svenska Kohanätverket.

För att försäkra sig om att så många som möjligt får delta över tid, ska prioritet ges till personer som inte tidigare har deltagit i jobbskuggning.

Ansökan

Efter att den sökande kommit överens med mottagande organisation påbörjas ansökan genom att fylla i blanketten om jobbskuggningsavtal med signaturer både från avsändande samt mottagande part.

Ladda ner Samarbetsavtal jobbskuggning (pdf) alternativt Samarbetsavtal jobbskuggning (word).

Det sker löpande ansökan under projekttiden.

Ansökan i form av ifyllt jobbskuggningsavtal skickas till projektledare Örjan Hellström.

Postadress:
Örjan Hellström
Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Beslut om ersättning fattas av styrgruppen för svenska Kohanätverket.

Ersättning för jobbskuggning utgår i efterhand när reserapport skickats in till Svenska Kohanätverket. Kopia på reseräkning där kostnader för resa och hotell framgår skickas till ovanstående adress.

Den maximala ersättningen för resa och hotell per ansökan är 10 000 SEK. I första hand bör klimatvänliga resor (som exempelvis tåg eller buss) bokas. Ersättning av traktamente sker av sändande bibliotek.

Rapportering

Efter genomfört utbyte ska den anställde skicka in en reserapport som omfattar:

  • Datum och plats för jobbskuggning.
  • Förväntningar: Vilka frågor hoppas jobbskuggaren få svar på?
  • Aktiviteter: Vad gjordes under jobbskuggningen? Vilka arbetsmoment studerades?
  • Utfall: Blev frågorna besvarade? Vad nytt lärde sig jobbskuggaren om Koha?
  • Ange om det är OK att reserapporten publiceras på Koha.se.