Stockholms universitetsbibliotek

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till: navigering, sök

Vi har använt oss av runtime parameters. Läs mer om detta på Koha community SQL Reports Library [1]

Circulation

Antal lån via utlåningsmaskin

SELECT COUNT(s.itemnumber) AS antal
FROM statistics s
LEFT JOIN action_logs a ON (s.itemnumber=a.object AND s.datetime=a.timestamp)
WHERE s.branch = <<Välj enhet|branches>>
AND s.`type` = 'issue'
AND a.user = <<Skriv borrower id för utlåningsmaskin>>
AND date(datetime) BETWEEN <<Startdatum|date>>
AND <<Slutdatum|date>>

In Transit Material som ej kommit fram till sin enhet med tillägg homebranch och itemcallnumber

SELECT bt.frombranch, bt.tobranch, i.homebranch, i.itemcallnumber, i.barcode, b.title, b.author, bt.datesent
FROM branchtransfers bt
LEFT JOIN items i ON (bt.itemnumber = i.itemnumber)
LEFT JOIN biblio b ON (i.biblionumber = b.biblionumber)
WHERE bt.datesent <= DATE_SUB(CURDATE(),interval 2 week)
AND bt.datearrived IS NULL
AND i.itemlost NOT LIKE '4'
AND i.homebranch = <<HEMENHET|branches>>
GROUP BY bt.frombranch, bt.tobranch, i.homebranch, i.itemcallnumber, i.barcode, b.title, b.author, bt.datesent

Låntagare med kö-böcker

SELECT bo.surname, 
    bo.firstname, 
    bo.phone, 
    bo.cardnumber, 
    iu.date_due, 
    bi.title, 
    bi.author, 
    it.itemcallnumber, 
    it.barcode, 
    it.homebranch, (TO_DAYS(curdate())-TO_DAYS( date_due)) AS 'days overdue' 
FROM reserves r
LEFT JOIN borrowers bo ON (bo.borrowernumber = r.borrowernumber) 
LEFT JOIN issues iu ON (iu.borrowernumber=bo.borrowernumber) 
LEFT JOIN items it ON (it.itemnumber=iu.itemnumber)
LEFT JOIN biblio bi ON (bi.biblionumber =it.biblionumber)	  
WHERE r.reservedate IS NOT NULL
AND date (r.reservedate) < DATE_SUB(CURRENT_DATE(),INTERVAL 1 DAY)
AND r.waitingdate IS NULL
AND (TO_DAYS(curdate())-TO_DAYS(date_due)) > '0' 
AND (TO_DAYS(curdate())-TO_DAYS(date_due)) < '7'
ORDER BY iu.date_due ASC 

Förkomna fjärrlån utlånade till andra bibliotek

SELECT b.title, b.author, 
i.itemcallnumber,i.barcode, 
v.lib AS 'lost', 
bo.firstname, 
bo.surname 
FROM items i 
JOIN biblio b ON (i.biblionumber=b.biblionumber) 
JOIN authorised_values v ON (i.itemlost=v.authorised_value) 
JOIN issues c ON (i.itemnumber=c.itemnumber) 
JOIN borrowers bo ON (bo.borrowernumber=c.borrowernumber)
WHERE v.lib='LONG OVERDUE (LOST)'
AND bo.categorycode = <<Fjärrlåns låntagarkategori|categorycode>>
ORDER BY v.lib

Låntagare som saknar epostadress

SELECT cardnumber, surname, firstname, dateexpiry 
FROM borrowers 
WHERE ' ' IN (email)

Utlån, Omlån, Återlämning - välj år och månad per enhet. Välj enhet samt år (t ex 2018) och Månad (t ex 05 för maj)

SELECT
   MONTH(datetime) AS Månad, 
   SUM( IF(type = 'issue', 1, 0 )) AS Utlån,
   SUM( IF(type = 'renew', 1, 0 )) AS Omlån,
   SUM( IF(type = 'return', 1, 0 )) AS Återlämning,
   COUNT(statistics.type) AS 'Total Transactions'
FROM statistics
WHERE branch = <<Enhet|branches>>
AND YEAR(datetime) = <<Välj ÅR ÅÅÅÅ>> 
AND MONTH(datetime) = <<Välj månad, tex 05 för maj>>
GROUP BY MONTH(datetime)

Läsesalslån av böcker med streckkod. OBS!! Att tidskrifter endast syns via Viola och då endast om de hämtas från magasin.

SELECT branch,
MONTH(datetime) AS Månad, 
SUM( IF(type = 'localuse', 1, 0 )) AS Läsesalslån
FROM statistics
WHERE branch =<<Enhet|branches>>
AND YEAR(datetime) = <<Välj ÅR ÅÅÅÅ>> 
AND MONTH(datetime) = <<Välj månad, tex 05 för maj>>

Material utlånat mellan vissa datum. Välj datum, enhet, location och call number

SELECT
i.itemcallnumber AS 'Call number',
b.author,
b.title,
i.barcode,
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=035]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]') AS 'LibrisID', 
b.biblionumber,
i.itemnumber,
b.copyrightdate,
i.itype AS 'Item type',
i.issues AS 'Antal utlån',
i.onloan AS 'Utlånad',
i.itemlost AS 'Saknad', 
i.datelastborrowed AS 'Senast utlånad',
i.datelastseen AS 'Senast sedd',
i.homebranch,
i.location
FROM items i
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (i.biblionumber=bm.biblionumber)
LEFT JOIN biblio b ON (bm.biblionumber=b.biblionumber)
WHERE i.datelastborrowed BETWEEN <<Utlån sedan|date>> AND <<Utlån till|date>>
AND i.homebranch = <<Välj enhet|branches>>
AND i.location = <<Välj location|LOC>>
AND i.itemcallnumber LIKE <<Skriv callnumber ex A%>>
ORDER BY itemcallnumber

Låntagare med mer än 24 omlån som alltså snart kommer att få sista krav och måste återlämna

SELECT b.cardnumber, it.barcode, i.renewals, i.date_due, it.homebranch
FROM issues i
LEFT JOIN borrowers b ON (i.borrowernumber=b.borrowernumber)
LEFT JOIN items it ON (i.itemnumber=it.itemnumber)
WHERE i.renewals > '24'
GROUP BY b.borrowernumber, it.barcode, i.date_due, it.homebranch

Böcker som lånats om mer än 24 ggr och alltså snart bör återlämnas

SELECT COUNT(*)
FROM issues i
WHERE i.renewals > '24'

Återlämnad per timme, dag, månad, år. Välj ett exakt datum för start och ett exakt för slut.

SELECT YEAR(datetime) AS Year, 
    MONTH(datetime) AS Month, 
    DAY(datetime) AS Day, 
    HOUR(datetime) AS Hour, 
    count(*) 
FROM statistics 
WHERE datetime BETWEEN <<Mellan|date>> AND <<Och|date>> 
AND type = 'return'
GROUP BY Year, Month, Day, Hour

Antal Utlån per år av böcker på svenska. Väldigt tung och långsam fråga!

SELECT substring( ExtractValue(metadata,'//controlfield[@tag="008"]'), 36, 3) AS Språk, COUNT(*) AS Antal 
FROM statistics s
LEFT JOIN items i ON (s.itemnumber=i.itemnumber)
LEFT JOIN biblio b ON (i.biblionumber=b.biblionumber)
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (b.biblionumber=bm.biblionumber)
WHERE s.`type`='issue'
AND YEAR(datetime) = <<Välj ÅR ÅÅÅÅ>> 
GROUP BY Språk 
HAVING Språk = 'swe'

Antal utlån av böcker på nationellt minoritetsspråk.Väldigt tung och långsam fråga!

SELECT substring( ExtractValue(metadata,'//controlfield[@tag="008"]'), 36, 3) AS Språk, COUNT(*) AS Antal 
FROM statistics s
LEFT JOIN items i ON (s.itemnumber=i.itemnumber)
LEFT JOIN biblio b ON (i.biblionumber=b.biblionumber)
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (b.biblionumber=bm.biblionumber)
WHERE s.`type`='issue'
AND YEAR(datetime) = <<Välj ÅR ÅÅÅÅ>> 
GROUP BY Språk 
HAVING ( Språk = 'fin' OR Språk = 'smi' OR Språk = '9mk' OR Språk = 'rom' OR Språk = 'yid' )

Antal utlån av böcker på utländska språk. Väldigt tung och långsam fråga!

SELECT SUBSTRING(ExtractValue(metadata, '//controlfield[@tag="008"]'), 36, 3) != 'swe' 
AND SUBSTRING(ExtractValue(metadata, '//controlfield[@tag="008"]'), 36, 3) != 'fin' 
AND SUBSTRING(ExtractValue(metadata, '//controlfield[@tag="008"]'), 36, 3) != 'smi' 
AND SUBSTRING(ExtractValue(metadata, '//controlfield[@tag="008"]'), 36, 3) != '9mk' 
AND SUBSTRING(ExtractValue(metadata, '//controlfield[@tag="008"]'), 36, 3) != 'rom' 
AND SUBSTRING(ExtractValue(metadata, '//controlfield[@tag="008"]'), 36, 3) != 'yid',
COUNT(*) AS Antal
FROM statistics s
LEFT JOIN items i ON (s.itemnumber=i.itemnumber)
LEFT JOIN biblio b ON (i.biblionumber=b.biblionumber)
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (b.biblionumber=bm.biblionumber)
WHERE s.`type`='issue'
AND YEAR(datetime) = <<Välj ÅR ÅÅÅÅ>>

Samlingar

Statistikrapporter som Stockholms universitetsbibliotek funnit användbara vid översyn av samlingarna, bland annat inför genomförande av en större gallringsinsats. Se även Lånestatistik Bibliotek Mellansjö för andra sätt att ta ut statistik för utlån och nyförvärv. Du kan behöva ändra frågorna utifrån egna behov. Exempelvis: LibrisID - strängen funkar om man har LibrisID i 035. Har man LibrisID i 001 behöver man ändra samt då också ta bort: and contains(text(), "LIBRIS")

Bestånd utifrån Dewey decimalklassifikation (DDK) i den bibliografiska posten (fält 082) - välj enhet (homebranch), location och Deweykod.

SELECT
i.itemcallnumber,
b.author,
b.title,
i.barcode,
ExtractValue (bm.metadata,'//datafield[@tag="035"]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]') AS 'LibrisID',
ExtractValue(bm.metadata, '//datafield[@tag="082"]/subfield[@code="a"]') AS 'Dewey',
ExtractValue(bm.metadata, '//datafield[@tag="084"]/subfield[@code="a"]') AS 'SAB',
b.copyrightdate,
i.itype AS 'Item type',
i.onloan AS 'Utlånad',
i.itemlost,
i.homebranch,
i.location,
b.biblionumber,
i.itemnumber
FROM items i
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (i.biblionumber=bm.biblionumber)
LEFT JOIN biblio b ON (bm.biblionumber=b.biblionumber)
WHERE i.homebranch = <<Välj enhet|branches>> 
AND i.location = <<Välj location|LOC>>
AND ExtractValue(bm.metadata, '//datafield[@tag="082"]/subfield[@code="a"]') LIKE <<Skriv början på Deweykod ex 839%>>
ORDER BY i.itemcallnumber

Bestånd utifrån SAB-klassifikation i den bibliografiska posten (fält 084) - välj enhet (homebranch), location samt SAB-kod.

SELECT
i.itemcallnumber,
b.author,
b.title,
i.barcode,
ExtractValue (bm.metadata,'//datafield[@tag="035"]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]') AS 'LibrisID',
ExtractValue(bm.metadata, '//datafield[@tag="082"]/subfield[@code="a"]') AS 'Dewey',
ExtractValue(bm.metadata, '//datafield[@tag="084"]/subfield[@code="a"]') AS 'SAB',
b.copyrightdate,
i.itype AS 'Item type',
i.onloan AS 'Utlånad',
i.itemlost,
i.homebranch,
i.location,
b.biblionumber,
i.itemnumber
FROM items i
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (i.biblionumber=bm.biblionumber)
LEFT JOIN biblio b ON (bm.biblionumber=b.biblionumber)
WHERE i.homebranch = <<Välj enhet|branches>> 
AND i.location = <<Välj location|LOC>>
AND ExtractValue(bm.metadata, '//datafield[@tag="084"]/subfield[@code="a"]') LIKE <<Skriv början på Signum ex A%>>
ORDER BY i.itemcallnumber

Lista över bestånd - välj placering (homebranch, location och call number).

SELECT
i.itemcallnumber AS 'Call number',
i.barcode,
b.author AS 'Författare',
b.title AS 'Titel',
b.unititle AS 'Undertitel',
i.enumchron as 'Serial Enumeration',
ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="n"]') AS 'Del',
CONCAT('https://libris.kb.se/bib/', 
    SUBSTRING(ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=035]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]'), 9)
    ) AS 'LibrisID länk',
CONCAT('https://koha.sub.su.se:8080/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=', b.biblionumber) AS 'Koha länk',
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=035]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]') AS 'LibrisID',
b.biblionumber,
i.itemnumber,
b.copyrightdate,
i.itype AS 'Item type',
i.issues AS 'Antal utlån',
i.onloan AS 'Utlånad',
i.itemlost AS 'Saknad', 
i.datelastborrowed AS 'Senast utlånad',
i.datelastseen AS 'Senast sedd',
i.homebranch,
i.location
FROM items i
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (i.biblionumber=bm.biblionumber)
LEFT JOIN biblio b ON (bm.biblionumber=b.biblionumber)
WHERE i.homebranch = <<Välj enhet|branches>> 
AND i.location = <<Välj location|LOC>>
AND i.itemcallnumber LIKE <<Skriv callnumber ex A%>>
ORDER BY i.itemcallnumber

Antal Items per Enhet (homebranch)

SELECT COUNT(*)
FROM items i
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (i.biblionumber=bm.biblionumber)
WHERE NOT(SUBSTRING(ExtractValue(bm.metadata, '//leader'),8,1) = 's'
AND SUBSTRING(ExtractValue(bm.metadata, '//controlfield[@tag="008"]'),22,1) = 'p')
AND i.homebranch = <<Välj enhet|branches>>

Monografier med dubblett på annan enhet (homebranch) samt ej lån vald tid

SELECT
i.itemcallnumber AS 'Call number',
b.author,
b.title,
i.barcode,
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=035]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]') AS 'LibrisID', 
b.biblionumber,
i.itemnumber,
b.copyrightdate,
i.itype AS 'Item type',
i.issues AS 'Antal utlån',
i.onloan AS 'Utlånad',
i.itemlost AS 'Saknad', 
i.datelastborrowed AS 'Senast utlånad',
i.datelastseen AS 'Senast hanterad',
i.homebranch,
i.location
FROM items i
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (i.biblionumber=bm.biblionumber)
LEFT JOIN biblio b ON (bm.biblionumber=b.biblionumber)
WHERE i.homebranch = <<Välj enhet|branches>>
AND i.itemcallnumber LIKE <<Skriv callnumber ex A%>>
AND NOT(SUBSTRING(ExtractValue(bm.metadata, '//leader'),8,1) = 's'
AND SUBSTRING(ExtractValue(bm.metadata, '//controlfield[@tag="008"]'),22,1) = 'p')
AND EXISTS (select i2.homebranch, i2.biblionumber 
FROM items i2 
WHERE i2.biblionumber = b.biblionumber
AND i2.homebranch = <<Välj enhet|branches>>)
AND NOT ifnull(i.datelastborrowed, '1996-08-13') > <<Inte utlånad efter (yyyy-mm-dd)|date>>
ORDER BY itemcallnumber

Lista över dubbletter samma enhet (homebranch) med dubblett med på listan - välj enhet (homebranch), location och call number. Observera att du behöver göra samma val två gånger.

SELECT i1.itemcallnumber AS 'Call number',
b.author,
b.title,
i1.barcode,
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=035]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]') AS 'LibrisID',
b.biblionumber,
i1.itemnumber,
b.copyrightdate,
i1.dateaccessioned AS 'Anskaffningsdatum',
i1.itype AS 'Item type',
ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="250"]/subfield[@code="a"]') AS 'Upplaga',
i1.issues AS 'Antal utlån',
i1.onloan AS 'Utlånad',
i1.itemlost AS 'Saknad',
i1.datelastborrowed AS 'Senast utlånad',
i1.datelastseen AS 'Senast hanterad',
i1.homebranch,
i1.location
FROM items i1
JOIN (SELECT biblionumber
FROM items
WHERE itemcallnumber LIKE <<Skriv början på callnumber ex HUM%>>
AND location = <<Välj location|LOC>>
AND homebranch = <<Välj enhet|branches>>
GROUP BY biblionumber HAVING count(itemnumber) > 1) i2
ON (i2.biblionumber = i1.biblionumber)
JOIN biblio_metadata bm ON (bm.biblionumber = i1.biblionumber)
JOIN biblio b ON (b.biblionumber = i1.biblionumber)
AND i1.itemcallnumber LIKE <<Samma val som ovan ex HUM%>>
AND i1.location = <<Samma val av loc som ovan|LOC>>
AND i1.homebranch = <<Samma val av enhet som ovan|branches>>
ORDER BY i1.itemcallnumber

Lista över periodika - välj enhet (homebranch), location och call number.

SELECT
i.itemcallnumber AS 'Call number',
b.author,
b.title,
i.barcode,
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=035]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]') AS 'LibrisID', 
b.biblionumber,
i.itemnumber,
i.itype AS 'Item type',
i.issues AS 'Antal utlån',
i.itemlost AS 'Saknad', 
i.datelastseen AS 'Senast hanterad',
i.homebranch,
i.location
FROM items i
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (i.biblionumber=bm.biblionumber)
LEFT JOIN biblio b ON (bm.biblionumber=b.biblionumber)
WHERE i.homebranch = <<Välj enhet|branches>>
AND i.location = <<Välj location|LOC>>
AND i.itemcallnumber LIKE <<Skriv callnumber ex AP% om allt %>>
AND (SUBSTRING(ExtractValue(bm.metadata, '//leader'),8,1) = 's'
AND SUBSTRING(ExtractValue(bm.metadata, '//controlfield[@tag="008"]'),22,1) = 'p')
ORDER BY itemcallnumber

Periodika med dubblett på annan enhet (homebrach) - välj placering (homebranch, location och call number).

SELECT
i.itemcallnumber AS 'Call number',
b.author,
b.title,
i.barcode,
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=035]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]') AS 'LibrisID', 
b.biblionumber,
i.itemnumber,
i.itype AS 'Item type',
i.issues AS 'Antal utlån',
i.itemlost AS 'Saknad', 
i.datelastseen AS 'Senast hanterad',
i.homebranch,
i.location
FROM items i
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (i.biblionumber=bm.biblionumber)
LEFT JOIN biblio b ON (bm.biblionumber=b.biblionumber)
WHERE i.homebranch = <<Välj enhet|branches>>
AND i.location = <<Välj location|LOC>>
AND i.itemcallnumber LIKE <<Skriv callnumber ex AP%>>
AND (SUBSTRING(ExtractValue(bm.metadata, '//leader'),8,1) = 's'
AND SUBSTRING(ExtractValue(bm.metadata, '//controlfield[@tag="008"]'),22,1) = 'p')
AND EXISTS (select i2.homebranch, i2.biblionumber 
FROM items i2 
WHERE i2.biblionumber = b.biblionumber
AND i2.homebranch = <<Välj enhet|branches>>)
ORDER BY itemcallnumber

Material utlånat mellan vissa datum - välj datum, enhet (homebranch), location och call number.

SELECT
i.itemcallnumber AS 'Call number',
b.author,
b.title,
i.barcode,
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=035]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]') AS 'LibrisID', 
b.biblionumber,
i.itemnumber,
b.copyrightdate,
i.itype AS 'Item type',
i.issues AS 'Antal utlån',
i.onloan AS 'Utlånad',
i.itemlost AS 'Saknad', 
i.datelastborrowed AS 'Senast utlånad',
i.datelastseen AS 'Senast hanterad',
i.homebranch,
i.location
FROM items i
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (i.biblionumber=bm.biblionumber)
LEFT JOIN biblio b ON (bm.biblionumber=b.biblionumber)
WHERE i.datelastborrowed BETWEEN <<Utlån sedan|date>> AND <<Utlån till|date>>
AND i.homebranch = <<Välj enhet|branches>>
AND i.itemcallnumber LIKE <<Skriv callnumber ex A%>>
ORDER BY itemcallnumber

De 50 mest lånade böckerna ur magasin som bör tas till öppen samling.

SELECT count(s.datetime) AS circs, b.title, b.author, i.barcode, i.itemcallnumber,i.datelastseen
FROM statistics s
LEFT JOIN items i ON (s.itemnumber=i.itemnumber)
LEFT JOIN biblio b ON (i.biblionumber=b.biblionumber)
WHERE DATE(s.datetime) > DATE_SUB(CURRENT_DATE(),INTERVAL 6 MONTH) 
AND DATE(s.datetime)<=CURRENT_DATE() 
AND s.itemnumber IS NOT NULL AND s.type = 'issue'
AND i.itype = <<Skriv item type|itemtypes>>
GROUP BY b.biblionumber 
ORDER BY circs DESC 
LIMIT 50

Antal gallrade items under viss period.

SELECT count(deleteditems.itemnumber) AS ItemsDeleted 
FROM deleteditems 
WHERE deleteditems.timestamp BETWEEN <<Mellan|date>> AND <<och|date>>

Material anskaffat mellan vissa datum (dvs nytt edit item) - välj datum och placering (homebranch, location och call number).

SELECT
i.itemcallnumber AS 'Call number',
b.author,
b.title,
i.barcode,
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=035]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]') AS 'LibrisID',
b.biblionumber,
i.itemnumber,
b.copyrightdate,
i.itype AS 'Item type',
i.dateaccessioned AS 'Anskaffningsdatum',
i.issues AS 'Antal utlån',
i.onloan AS 'Utlånad',
i.itemlost AS 'Saknad',
i.datelastborrowed AS 'Senast utlånad',
i.datelastseen AS 'Senast hanterad',
i.homebranch,
i.location
FROM items i
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (i.biblionumber=bm.biblionumber)
LEFT JOIN biblio b ON (bm.biblionumber=b.biblionumber)
WHERE i.dateaccessioned BETWEEN <<Anskaffat mellan|date>> AND <<och|date>>
AND i.homebranch = <<Välj enhet|branches>> -- AND i.homebranch = 'FRESC'
AND i.location = <<Välj location|LOC>> 
AND i.itemcallnumber LIKE <<Skriv callnumber ex A%>>
ORDER BY itemcallnumber

Nyförvärv (tillagt item) mellan valda datum.

SELECT
i.itemcallnumber AS 'Call number',
b.author,
b.title,
i.barcode,
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=264]/subfield[@code="b"]') AS 'Förlag264', -- poster efter Libris XL
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=264]/subfield[@code="a"]') AS 'Ort264', 
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=264]/subfield[@code="c"]') AS 'År264', 
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=260]/subfield[@code="b"]') AS 'Förlag260',
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=260]/subfield[@code="a"]') AS 'Ort260', -- tidigare poster innan Libris XL
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=260]/subfield[@code="c"]') AS 'År260',
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=035]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]') AS 'LibrisID', 
i.dateaccessioned AS 'Förvärvsdatum',
i.itype AS 'Item type',
i.issues AS 'Antal utlån',
i.datelastborrowed AS 'Senast utlånad',
i.datelastseen AS 'Senast hanterad',
i.homebranch,
b.biblionumber,
i.itemnumber
FROM items i
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (i.biblionumber=bm.biblionumber)
LEFT JOIN biblio b ON (bm.biblionumber=b.biblionumber)
WHERE i.homebranch = <<Välj enhet|branches>> 
AND i.itemcallnumber LIKE <<Skriv callnumber ex A% eller % för allt>>
AND i.dateaccessioned BETWEEN <<Mellan|date>> AND <<och|date>>
ORDER BY i.itemcallnumber

Lista över bestånd med status missing (4 i kolumn Saknad) - välj enhet (homebranch), location samt call number.

SELECT
i.itemcallnumber AS 'Call number',
b.author,
b.title,
i.barcode,
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=035]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]') AS 'LibrisID', 
b.biblionumber,
i.itemnumber,
b.copyrightdate,
i.itype AS 'Item type',
i.issues AS 'Antal utlån',
i.onloan AS 'Utlånad',
i.itemlost AS 'Saknad', 
i.datelastborrowed AS 'Senast utlånad',
i.datelastseen AS 'Senast hanterad',
i.homebranch,
i.location
FROM items i
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (i.biblionumber=bm.biblionumber)
LEFT JOIN biblio b ON (bm.biblionumber=b.biblionumber)
WHERE i.homebranch = <<Välj enhet|branches>> 
AND i.location = <<Välj location|LOC>>
AND i.itemcallnumber LIKE <<Skriv callnumber ex A% eller % för allt>>
AND i.itemlost ='4'
ORDER BY i.itemcallnumber

Lista över bestånd med viss författare eller vissa bokstäver i författarens namn - välj enhet (homebranch) och location samt författare/bokstäver i författarens namn.

SELECT
i.itemcallnumber AS 'Call number',
b.author,
b.title,
i.barcode,
ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=035]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]') AS 'LibrisID', 
b.biblionumber,
i.itemnumber,
i.itype AS 'Item type',
i.onloan AS 'Utlånad',
i.itemlost AS 'Saknad',
i.datelastborrowed AS 'Senast utlånad',
i.datelastseen AS 'Senast hanterad',
i.issues AS 'Antal utlån',
i.homebranch,
i.location AS 'PLAN'
FROM items i
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON (i.biblionumber=bm.biblionumber)
LEFT JOIN biblio b ON (bm.biblionumber=b.biblionumber)
WHERE i.homebranch = <<Välj enhet|branches>>
AND i.location = <<Välj location|LOC>>
AND b.author LIKE <<Skriv författare eller del av ex %son%>>
ORDER BY i.itemcallnumber

Tillägg under SELECT för att göra länk klickbar till Libris webbsök samt Koha när en spar listan som exceldokument.

CONCAT('https://libris.kb.se/bib/', 
    SUBSTRING(ExtractValue( bm.metadata, '//datafield[@tag=035]/subfield[@code="a" and contains(text(), "LIBRIS")]'), 9)
    ) AS 'LibrisID länk', -- sträng som gör länk klickbar till Libris webbsök
CONCAT('https://koha.sub.su.se:8080/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=', b.biblionumber) AS 'Koha länk', -- sträng som gör länk klickbar till Koha (OBS anpassad för SUB)