Svenska Kohanätverkets femte användarmöte i Alingsås 21-22 mars 2018

Tid: 21 mars 2018 13.00-17.00, 22 mars 2018 09.00-13.00

Plats: Alingsås, Grand Hotel, (https://goo.gl/maps/RP6uZFvzFWR2)

Det här är en sammanställning av anteckningar som tagits under användarmötet. Ola Andersson från LTU har antecknat presentationerna, och tagit bilderna, medan anteckningar från Open Space och workshops har sammanställts av deltagare eller workshop-ledare.

Dagsprogram 21 mars 13.00-17.00

12.00-13.00 Registrering och lunch

13.00-13.15   Välkomnande tillsammans med Alingsås bibliotek

Alingsås bibliotekschef Johan Edgren välkomnar de nästan 80 deltagarna till mötet. Därefter tar Adam Welin från Alingsås bibliotek över och berättar om praktiska frågor kring mötet.

13.15-13.45   Gävle högskola presenterar sitt arbete

Per Falk från Gävle högskola berättar att deras plan är att komma igång med Koha till sommaren, runt den 4-5 juni 2018. Idag har de en provkonvertering och en testserver. Det är idag bara ca. två månader kvar och man har inte hunnit genomföra utbildning av all personal. En fördel är att studenterna lämnar campus kring 3 juni och därefter finns hela sommaren att anpassa Koha allteftersom och vara på plats i bra funktion innan höstterminen startar. Koha är ett projekt som inte tar slut – det kommer nya versioner och översättningar kontinuerligt. Det blir viktigt att förankra bland chefer att arbetet går vidare efter lansering. Ask not what Koha can do for you but ask what you can do for Koha – säger Per Falk.

Skaraborg presenterar sitt arbete

Anna Gullstrand, bibliotekschef Skövde kommun, berättar om sin migrering i Skaraborgssamarbetet ”Mellansjö” från olika bibliotekssystem till Koha. De fick medel från Skaraborgs Kommunalförbund för ett samarbete, med den uttalade nyttan en ökad service mellan 9 kommuner – 9-gruppen. Sju av biblioteken var Libra-bibliotek och Tibro som var ett Book-IT bibliotek. Falköping är fortfarande ett Book-IT bibliotek. Som projektledare anlitades Annica Arvidsson, bibliotekskonsulent från Värmland. Juridiskt stöd fick man från stadsjurist Tobias Carlgren från Skövde Kommun. Projektet insåg att man behöver en konsult för att stöda migreringen. Man valde att anlita imCode – med Kreablo som underleverantör. Avtal tecknades i juni 2017. Skövde kommuns IT-avdelning stöttade med IT-driftmiljön. Styrgruppen utgörs av bibliotekschefen från de åtta kommunerna, IT-chefen i Skövde samt bibliotekschefen i Falköping. Avtal finns med Skövde IT. Juni 2017-februari 2018 utfördes migreringen till Koha för de ingående biblioteken. Projektet har infört gemensamma likalydande regler och avgifter för alla deltagande bibliotek. Det finns även ett gemensamt policydokument. Det finns även samarbete kring mångspråk och transporter. I förvaltningsorganisationen finns två förvaltningsledare. Dessa för diskussion med styrgruppen och är ett sätta att ta vara på kompetenserna och säkra processerna. Det har anställts en förvaltningsledare och en bitr. förvaltningsledare om 30% av heltid vardera.

Arbetsgrupper i biblioteken är: Systemgrupp, Cirkulationsgrupp, Regelgrupp, Transportgrupp, Mångspråksgrupp.

Utvecklingsområden är: Kohautveckling, Gemensamt lånekort på gång, gemensamt utbud av databaser på gång, E-bokssamarbete på gång, Gemensam webbportal.

Framgångsfaktorer: Tydligt uppdrag, projektledare, förvaltningsledare med kompetens och driv, resultatinriktad styrgrupp, samarbete med IT-enheten i Skövde kommun, samhällsutvecklingen och Skaraborgs behov! Namnet för samarbetet är: Bibliotek Mellansjö!

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2018-Alingsås-Anna-Gullstrand-Presentation-Bibliotek-Mellansjö-Alingsås-Kohanätverket-20180321.pdf

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) presenterar sitt arbete

Claes Eriksson från VTI berättar om deras väg till Koha. VTI är ett specialbibliotek med både interna och externa användare. Biblioteket är inte kärnan i VTI:s verksamhet. VTI försöker undvika MARC men tyvärr tvingas man ta dessa frågor i och med att dem går från sitt system till Koha.

Claes vill fokusera på fyra saker som har med Kohaimplementeringen att göra: Fasetter – byggs på den sortering man valt. I Koha så får man olika fasetter beroende på vilken sortering man valt. Varför blir det så? Svaret är att fasettlistan byggs upp på de första poster som visas på första sidan normalt den 20 första. Detta verkar helt felaktigt. Stefan Berndtsson från Göteborg UB inflikar att med ElasticSearch som ersätter Zebra så kommer detta att lösas. Nästa sak som han vill ta upp är alfabetisering med ÅÄÖ. Det finns problem med ÅÄÖ hanteringen som standard i Koha. Det finns en lösning dock på problemet och det är att aktivera ICU i systeminställningarna. Tredje frågan som Claes tar upp är att styra de fält som Koha indexerar. VTI arbetar med att indexera fler MARC-fält genom att ändra i biblio-koha-indexdefs.xml. Att kombinera tidigare gjorda sökningar i Koha går att göra på ett klurigt sätt genom att välja kombinationer av tidigare sökningar där varje tidigare sökning har ett särskilt nummer ex. #2.. En sökning kan därför vara sök: #3 AND #6. Detta har varit en bugg som legat vilande men nu verkar det som att den kommer att implementeras i framtida utgåva dock ej 18.05.XX. Andreas Jonsson på Kreablo AB har stöttat VTI med arbetet.

Deltagarna får fråga: En fråga är sökningen i OPAC – går det att skapa en bättre sökning med ex. relevansrankring? Claes E VTI svarar att det är svårt för sökmotorerna att relevansranka. Stefan Berndtsson berättar att ElasticSearch inte alls har relevansrankning, alla fält har där samma vikt och värde. Stefan tänker att det med ElasticSearch kommer att fungera bra mycket bättre än med Zebra.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2018-Alingsås-Claes-Eriksson-Alingsås-koha-vti-2018-03-21.pdf

Emma Ternrud från Göteborg UB frågar vilken version av Koha som Gävle UB vill gå live med. Per Falk svarar att det troligen blir 17.11. Högskolan Gävle har Bibliotheca som lånemaskinsleverantör.

13.45-15.00   Open spaces med flera olika diskussionsteman

15.00-15.30   Fika

15.30-16.00   Summering av Open spaces

OPAC

Gävle Högskola blir troligen enda universitetsbiblioteket i Sverige som kommer använda Kohas OPAC. Man diskuterade fler exempel. Vaggeryd har en bra lösning med WordPress som frontend. Petter von Krogh berättade om Weblöft. Alla låntagare vill inte göra samma sak med OPAC.

Per Falk – Högskolan i Gävle inledde diskussionen med att berätta att Högskola i Gävle är intresserade av OPAC, men inte har testat opac-delen så mycket.

Vi diskuterade ” Är det svårt att komma igång – och samtliga tyckte ”nej” det är lätt att komma igång men däremot arbetar olika bibliotek olika med sina opaclösningar. Hylte använder den ”vanliga” opac:en, Vaggeryd har en wordpress-lösning, flera högskolebibliotek använder Libris istället och Luleå har en annan intressant lösning med en anpassad opac.

Diskussionen fortsatte kring sökning och problemen att ändra i facetter, vilket konstaterades inte är så lätt. Göteborgs UB kör ElasticSearch, som de arbetat med att anpassa för sin verksamhet. Finns i KOHA men kan slås på, förvalt är fortfarande Zebra

Petter von Krogh berättar om Deichmanskas OPAC-lösning som han tycker är en användarvänlig lösning och lite om Weblöft-projektet
Enligt Petters erfarenhet från Danmark och Norge är besöken i opac ofta fördelade enligt följande:
35% sök
35% logga in
20 % arrangemang
10 % annat

Mellansjö har tankar kring OPAC – gäller bland annat att samordna alla 8 kommuners grafiska profiler

Nyhetslistor & Omslagsbilder är något Vaggeryd skulle vilja samarbeta vidare med. Flera bibliotek använder google-bilder men vissa upplever att de nu funkar sämre, kan det vara en konflikt med att många nu har Koha med https? Flera fundera på Syndetics bildlösning, Alingsås kör Syndetics och är nöjda.

Vaggeryd och Hylte är intresserade av att kunna visa ex senast återlämnade och nyinköpta böcker på digitala skärmar.

AUTOMATER

Automatgruppen berättar att det är en del problem med att använda automater med Koha. Genom att slå ihop arbeten gjorda på olika håll kan resultatet bli bra. Man diskuterade sorteringsmaskiner, in- och utlånsmaskiner

UTVECKLING

Man diskuterade hur låntagarregistrering kan göras med Koha. Göteborg UB visade sitt formulär. Man diskuterade även fjärrlånesystem och DTU berättade hur de gör. Det finns dock en modul som är under arbete. Man diskuterade även internationella tecken och såg att nu fungerar KB bra.

Inter library loan setups

DTU bibliotek har en egenutvecklad fjärrlånehantering. De får in poster automatiskt från den danska samkatalogen, men hade lite frågor kring hur vi andra gör. En fjärrlånemodul är på gång i Sverige. Flera bibliotek (bland andra Alingsås) har gått samman och gjort en kravspec, och beställt denna utveckling hos en leverantör. Den är dock inte klar ännu. Vi hoppas få se den vid nästa nätverksträff. DTU har bland annat problem med att det inte syns i den lokala posten vilket bibliotek boken är inlånad ifrån. DTU har en egen item type för ”interlibrary loan (incoming).

Skapa ett formulär för låntagarregistrering, pappersutskick av krav, etc

GUB visade hur de har gjort sitt låntagarformulär. De har använt ett CGI-skript som de har skapat själva. Deras formulär har även en länk till PUL-bestämmelserna. En trevlig detalj är att de har skapat en sida med texten ”Din ansökan är skickad”, som visas för låntagarna när de har skickat in formuläret. GUB sparar inte skriftliga avtal på att låntagaren har godkänt PUL/lånereglerna. Det finns istället ett attribut på låntagarbilden (i personalgränssnittet) som heter ”biblioteksreglerna accepterade”. Då det visas, betyder det att låntagaren har godkänt dessa. I Koha hittas inställningarna för låntagarregistreringsformulärerna under funktionen ”add member”. GUB valde att använda ett CGI-skript eftersom de anser att det finns för många brister i de befintliga Koha-funktionerna, t ex för personnummer.

De visade också hur det ser ut i personalgränssnittet i Koha och att de har valt att dölja fliken ”lånehistorik” för vanlig personal.

Pappersutskick av påminnelser/krav – där använder GUB Strålfors. ArkDes har påminnelser i mycket mindre skala, och har med hjälp av sin leverantör fått igång detta så att meddelandena går till en e-postadress för att sedan skrivas ut.

Icke-latinska tecken

GUB har laborerat med icke-latinska tecken i sin utvecklingsmiljö, för att hitta bra sätt att söka på dessa i personalgränssnittet. Borde vara intressant inte minst för folkbiblioteken?

 

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Hur svenskt är svenska Kohanätverket? Kan DTU bli medlemmar i gruppen undrar Kasper Bogh Pedersen. Det finns gemensamma frågor i norden som kan motivera en gemensam grupp. Kan vi dela på vad vi producerar i gemenskapen – särskilt eftersom det är skattefinansierade medel.

Kasper Bogh Pedersen, DTU bibliotek, gick live med Koha i oktober 2017. De använder sin egen OPAC DTU FindIT och inte Koha:s OPAC. Sonia Bouis, University Lyon 3, de använder Koha sedan 2010. De har ett discovery tool Summon. Ola Andersson, Luleå Universitetsbibliotek, gick live med Koha 2016. Martin Lindörn från Stockholm UB, Lukasz Mesek, Alingsås, använder Koha sedan 2017. Janne Larsson är från imCode, de var ansvariga konsulter för Mellansjöbiblioteket. Christian Nilsson, Tritonia i Finland, de är 15 bibliotek som kommer att byta från Voyager till troligen Koha. Andreas Hedström Mace, Stockholm UB, startade med Koha i juni 2016. De använder Libris som OPAC. Anna Gullstrand, från Mellansjöbiblioteket, de åtta biblioteken använder sig av Koha sedan februari 2018.

I Finland finns det flera Kohakonsortium. Det finns forks i Finland av Koha och Christian säger att dem eventuellt kommer att använda den fork som finns för att dra nytta av arbetet som gjorts. I Danmark går många av biblioteken till Alma säger Kasper. DTU är dock det enda open source biblioteket i dagsläget i Danmark. Kasper är fundersam om man skulle bjuda in övriga nordiska länderna till Svenska Kohanätverket. Det är viktigt tycker Kasper att vi följer communityversionen av Koha. Sonia berättar att en del Kohabibliotek i Frankrike använder sig av en annan sökmotor Solr som inte utvecklas och där dessa då har fastnat i sina egna anpassningar och inte kan följa utvecklingen. Sonia förespråkar att man ska jobba med communityversionen. Många universitetsbibliotek i Sverige kan om man skulle vilja kunna göra egna versioner av Koha men att man trots det väljer att gå på communityversionen. Ett förslag som restes är att skapa en gemensam nordisk användargrupp. Det behövs både bra idéer och programmering men även sedan ”connexions” för att Kohas QA-processen ska ta tag i frågan och arbeta vidare. Det finns ett talesätt i open sourcevärlden: ”Alone you can go fast but together you can go farther”. Det är något som man i det gemensamma Kohacommunityt eftersträvar.

I DTU har man haft problem med RFID läsarna (Biblioteca) att koppla ihop med Koha. Man har låtit BibLibre utveckla en fix som gör att Koha fungerar RFID läsarna.

Se Kaspers presentation här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2018-Alingsås-Kasper-Bøgh-Pedersen-Netværk-Allingsås.pdf

ERFARENHETER FRÅN SYSTEMBYTE

Gruppen var nyfikna på Koha och var på väg in i Koha. Kostnader, tidsåtgång och personal. Man diskuterade konkreta saker. Det är bra att göra testmigreringar. Frågan om personal kom fram på slutet. Alla är inte positiva till ett systembyte men man kan se det som en del av samhällsutvecklingen att gå över till open source.

GDPR

Man började med att diskutera kring personnummer och gruppen bedömde att det inte är ett problem att använda personnummer. Integrering med SPAR registret finns inte till Koha ännu. Det ser många som en brist. På samma sätt finns inte heller integrering med Navet. I Frankrike har man gjort en hel del arbete för att GDPR säkra sin Kohadata. SKL har en process igång för att flera kommuner ska kunna hantera data tillsammans. SKL har tagit fram ett standardavtal för personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA).

Open Space GDPR

Personnr, de flesta har dem kvar.

Viktigt att personuppgifter är korrekta, svårt utan pnr.

Sparuppdateringar finns inte i Koha, Hylte har börjat, men inte klart.

Stort problem.

Navet är också viktigt.

France: Lot’s of work to clean up Koha to be GDPR-compatible.

Anonymisering.

Hur uppdatera telefonnummer, e-postadresser?

Mellansjö: Nytecknade avtal där ltg förbinder sig att uppdatera sina uppg. Bibl förbinder sig att snabbt ta bort uppgifter. SKL har en process igång för att olika kommuner ska kunna hantera personuppgifter i kommunsamarbeten. Minimera insamlade data.

SKL: Standardavtal för personuppgiftbiträden.

Personnummer som inloggning?

SYSTEMINSTÄLLNINGAR/MEDDELANDEN

Man diskuterade olika typer av meddelanden, PREDUE, DUE, ODUE, ODUE2, ODUE3 för att få olika svarsbrev. Man resonerade att firefox var bäst för Koha.

Pre due går ut innan lånetiden har gått ut

Due går ut samma dag som lånetiden går ut

Odue ställer du in efter hur många dagar det ska gå ut

Odue 2 kan ha en annan text än odue och du kan ställa in efter hur många dagar det ska gå ut

Odue 3 kan ha en annan text än odue 2 och du kan ställa in efter hur många dagar det ska gå ut

När låntagare inte har e-postadress eller när e-postadressen inte fungerar vill vi kunna skicka ut pappersmeddelande med snigelpost. Svårt att veta var meddelandet hamnar. Vore bra om en instruktion om hur man skapar utskriftsbara meddelanden finns i manualen och/eller på Wikin. CSS-mall? Chrome-jobb? De flesta bibliotek skickar fortfarande räkning på papper med snigelpostför förkommen bok.

Är det Firefox som är bästa webbläsaren för Koha. Fördelen är att Firefox hjälper till att visa vad alla fälten heter.

LIBRIS OCH MARC-POSTER

En fråga som kom upp gällde om Libris förvärvsrutin fungerar ihop med Koha, vilket den inte gör fullt ut, men att gruppen (och många bibliotek i nätverket) önskar utveckling åt det hållet. Det diskuterades även om hur uppdatering av katalogposter från Libris fungerar idag och i en framtid då Koha har OAI-PMH stöd.

XSLT-MALLAR

Gruppen kom fram till att man behöver göra mer saker kring sök och resultat i Koha.

Mötet var tänkt att handla om XSLT, dock så pratade vi inte så mycket om det under halvtimmen då vi på OpenSpace’n som var innan handlade ju om OPAC (vilket var egentligen det som jag menade när jag skrev om XSLT och snyggare sidor). Så vi var bara fyra stycken som satt i denna grupp så vi passade på att diskutera lite annat istället så som OPAC och dyl. som t.ex. omslagsbilder och översättningar, dock inget större konkret. Fick höra lite av Petter från Libriotech som satt med i gruppen om hur de hade gjort i Norge bl.a.

SAMARBETE KRING UTVECKLING

Hur kan man samverka i grupp för utveckling av Koha diskuterades i gruppen. Det kom upp olika frågor i olika nivåer. Vad vill man göra och vad finns det för behov? Det går att skapa patchar på en nivå som man delar checkar av med bland olika utvecklare. Sen finns det en QA-nivå där olika features diskuteras på en högre nivå om detta är vad Koha behöver och om det passar in med en långsiktig utvecklingsplan. En idé att samarbete kring detta på nordisk nivå vore önskvärt.

Det diskuterades olika modeller för samverkan kring utveckling av Koha. Vi började med att förtydliga tre nivåer: behov av utveckling, själva utvecklingsarbetet och att den utförda utvecklingen ska gå igenom Koha communityts QA process. Ett första steg att samarbeta kring är behoven av utveckling, och där framgår tydligt att det efterfrågas informationsspridning, att veta vad andra gör och kunna planera efter det (och inte utveckla samma saker).

Det kommer skapas en arbetsgrupp kring utvecklingssamarbete, som kommer att arbeta vidare med de här frågorna. Den som är intresserad att delta kan kontakta Andreas Hedström Mace (andreas.hedstrom.mace@su.se).

16.00-16.30   Presentation KB projektet av Örjan Hellström

Örjan Hellström presenterar KB projektet. Det är ett ökat intresse för Koha. Tidigare KB-stödda projekt som Regionbibliotek Halland och Stockholm UB. Den 26 maj 2017 lämnades in en projektansökan som behandlades och beviljades. Från 2017-11-01 startade projektet. Projektägare: Svenska Kohanätverket. Ek. administration: Alingsås kommun. Proj. samordn. Kultur i Väst. Projekttid: 1 november 2017 till 31 december 2018. I ansökan så finns tre olika spår: 1. Kunskapsdelning och utbildning, 2. Nätverk nationellt, 3. Nätverk internationellt. Uppstartsmöte med workshop 20180117.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2018-Alingsås-Örjan-Hellström-Presentation-KB-projektet-2018-03-21.pdf

16.30-16.45   Andreas Hedström Mace berättar om Libris XL och Koha

Det senaste kring Libris XL presenteras. Det kom en roadmap i tisdags som Andreas presenterar. Q3-Q4 levereras en version som sedan blir komplett 2019. Hur påverkar Libris XL integrationen med Koha? Batchexporten kommer att finnas kvar. Det kommer även att kunna göras via OAI-PMH. Även Z39.50 kommer att gå. Även att spara poster från katalogiseringsgränssnittet kommer att gå. Import till Koha med dubbletthantering fungerar och är testade av olika bibliotek. Överföring av existerande poster genomförda – fungerar bra. Nyskapade poster har inte kunnat testas ännu.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2018-Alingsås-Andreas-Hedström-Mace-Koha-och-LXL.pdf

16.45-17.15   Visning av biblioteket

Alingsås bibliotekschef Johan Edgren guidar runt på det nyrenoverade kulturhuset.

18.15-            Gemensam kvällsaktivitet

Dagsprogram 22 mars 09.00-13.00

09.00-09.15   Uppstart dag 2, praktiska frågor

Andreas Hedström Mace öppnar mötet.

09.15-09.30   Petter von Krogh från Libriotech projektledare utvecklare av Webløft

Petter berättar om sitt arbete. Nu har han bytt till leverantörssidan och jobbar för Libriotech. Biblioteken i Norge 2010 rapporterade att de hade låg nivå på kvaliteten på hemsidorna. Petter jobbade då på ett större regionalt bibliotek och ett projekt startades för att utveckla en webbplattform för biblioteken att publicera sin information på webben. Projektet blev lyckat. Stor del av biblioteken i Norge använder nu Webløft. Webløft är byggt på WordPress med ett grafiskt tema. Ovan därpå byggde man egna plugins.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2018-Alingsås-Petter-von-Krogh-Webløft-for-The-Swedish-Koha-Network-March-2018.pdf

09.30-10.30   Workshop hands-on. Spår att välja: Systeminställningar, JQuery i OPAC/Intranet, Träffa leverantörer, och Statistik

Systeminställningar
En workshop där deltagarna var och en eller tillsammans i mindre grupper gick igenom de systeminställningar de var intresserade av, eller var osäkra hur de fungerade. Nästan alla deltagare hade testinstanser där de kunde prova hur inställningarna fungerade, medan några provkörde med demoservern som Kreablo tillhandahåller. Med stöd av varandra, testades det och diskuterades intensivt under den korta workshopen. Exempel på undersökta områden var reservationer, e-postmallar, cirkulationsregler, anonymisering, med mycket mera.

JQuery i OPAC/Intranet

En WS om vad det går att göra i JQuery i Koha.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2018-Alingsås-Ola-Andersson-Workshop-JQuery-i-Koha-OPACIntranät.pdf

Statistik

Vi använder oss av Heidi SQL (men det finns även andra användbara gratisprogram) då vi skapar och testar frågorna, innan vi sparar/kör dem i Koha Reports.

I Koha > Reports finns formuläret Create from SQL under Guided reports. De rapporter du skapar där hamnar sedan under Saved reports.

Sidor där andra lagt in sina SQL-frågor. Vissa går att kopiera direkt in i Koha Reports medan vissa behöver justeras.

https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library (Här finns även information om Runtime Parameters)

http://koha.se/wiki/Statistik

https://wiki.koha-community.org/wiki/Reports_for_KB-statistik

Kohas databasschema finns under Reports > Other > Koha database schema

Välj därefter din aktuella Kohaversion, vilket du ser under More > About Koha i menyn längst upp i Koha.

10.30-11.00   Fika

11.00-11.30   Janusz Kaczmarek från polska kyrkobibliotek som använder Koha

 

Ungefär 160 bibliotek i Polen har gått med i NUKAT som är ett nationellt samarbete. Sen finns det publika bibliotek, skolbibliotek, kyrkobibliotek, och övriga ex. museibibliotek. Kan Koha bli en ”union” katalog? Det är ett fullskaligt ILS, har fulltext sökningar, standarder, web interface och full tillgång till kontrollen över data. Support för multibibliotek. Gratis GPL fri mjukvara. Idag har det projekt som Janusz beskriver en delad katalog mellan 14 bibliotek med ca. 380 000 bibliografiska poster och cirka en miljon exemplarsposter.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2018-Alingsås-Janusz-Kaczmarek-Koha-as-a-Tool-For-Inter-Library-Cooperation.pdf

11.30-12.00   Stefano Bargioni från italienska Koha Gruppo Italiano

Koha Gruppo Italiano bildades 2013. Målet är att sprida open source verktyg i den italienska biblioteksvärlden. Verktyg som Koha, VuFind, DSpace, och IIIF exempelvis. Stefano berättar om arbetet att sprida Koha i Italien men även om internationellt samarbete. Stefano lyfter tanken om en europeisk Kohaanvändargrupp. Hur ser framtiden ut när katalogarbete går till Bibframe, RDA, FRBR-LRM?

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2018-Alingsås-Stefan-Bargioni-Promoting-Koha-at-an-inter_national-level.pdf

12.00-12.30   Sonia Bouis från franska KohaLa (Koha Libre Association)

Sonia Bouis berättar om sitt arbete med KohaLa (Koha Libre Association). Organisationen bildades 2007 för att underlätta samarbete och gemensam utveckling kring Kohafrågor. En uppgift är även att främja och marknadsföra Koha som ett bra alternativ till kommersiella bibliotekssystem. Idag har KohaLa 70 medlemmar och en styrgrupp bestående av 7 personer. Mailinglistan som KohaLa underhåller har 550 mottagare i flera franskspråkiga länder utanför Frankrike som Kanada, Belgien men även länder i Afrika.

Se hela presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2018-Alingsås-Sonia-Bouis-KohaLa-french-koha-non-profit-group-Support-Users-Promote-Koha-Make-Koha-evolve.pdf

12.30-13.00   Avslutande diskussion, val av ersättare för Viktor Sarge och Linda Göth som lämnar styrgruppen, samt sammanfattning av dagarna.

Linda Göth och Viktor Sarge lämnar styrgruppen och avtackades. Mötet tackade Alingsås bibliotek för att dem bjudit in och arrangerat en lyckad träff. Mötet beslutade att anordna höstträffen mellan 17-18 oktober 2018 med valfri hackfest 18-19 oktober 2018 i Luleå.

Se presentationen här: http://koha.se/wp-content/uploads/2018/04/2018-Alingsås-Ola-Andersson-Nästa-användarmöte-i-Luleå.pdf

13.00-14.00   Lunch