Svenska Kohanätverkets nionde användarmöte i Karlskrona med Blekinge tekniska högskola 29 mars – 31 mars 2022

Tid: 29 mars 2022 13.00 – 31 mars 2022 12.00
Inklusive valfri kohakalas/hackfest (30 mars 2022 13.00-17.00, 31 mars 2022 09.00-13.00)
Plats: Multisalen, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona,
Kostnad: Ingen kostnad

Anteckningar under dag 1: Ola Andersson
Anteckningar under dag 2: Jessica Andersson

Svenska Kohanätverket bjöd tillsammans med Biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) in till ett användarmöte för alla som använder, har beslutat att införa, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha. Mötet var även öppet för leverantörer av Kohatjänster. Cirka 65 personer deltog under dagarna.

Dagsprogram 29 mars 13.00-17.00
Lunch på BTH
12.00-13.00 Registrering och möjlighet att lämna väska i Multisalen

13.00-13.15 Välkomnande av Lasse Bourelius, bibliotekschef BTH

Lasse hälsar alla välkommen till Blekinge tekniska högskola. BTH är en högskola som är mindre men flexibel. 39% är kvinnliga studenter och 61% manliga. Ca 600 utländska studenter finns här årligen, både via avtal och s.k. free movers. Totalt ca. 500 anställda varav 44 professorer. Biblioteket ska utveckla och tillgängliggöra tryckt och digitala resurser för anställda och studenter. Man arbetar aktivt med öppen vetenskap och strävar att följa den nationella färdplanen. Biblioteket utför omfattande analyser och erbjuder forskarstöd till akademin. I biblioteket är det 10 personer anställda och man omsätter årligen ca 18 miljoner SEK. Det tryckta beståndet minskar hela tiden och man köper in mer och mer digital forskning. Stor övervikt av e-material. BTH är en föregångare för arbete med pedagogik och man har flera ALC rum (Active Learning Classrooms).

13.15-14.00 Key Note Sustainability – Jesko Schulte, BTH

År 2010 lämnade Jesko Schulte Tyskland, reste runt i Sverige och bodde i en husbil. Resan från att komma till ett annat land, inte ha fast bostad och inte ha någon utbildning till att vara etablerad forskare gav honom uppfattningen att med rätt motivation är nästan allting möjligt. Jesko menar att varför man vill göra något är nyckeln till förändring och genomförande – och det gäller också hållbar utveckling. Detta varför kan i forskningen delas upp i ett samhällsperspektiv och ett företagsperspektiv.

Under 70-talet upptäckte man att ozonskiktet inte mådde bra. När freoner spreds så förstördes ozonskiktet. Genom ett beslut att i Montrealprotokollet 1987 fasa ur freoner så har ozonskiktet räddats och minskat ozonhål i atmosfären och detta räddade livet på planeten jorden. Det kan alltså gå ganska snabbt att påverka planeten i positiv eller negativ riktning även genom mänsklig aktivitet. Men genom gemensamma beslut så kan negativ utveckling i många fall undvikas.

Hållbarhet handlar enligt Jesko om många fler saker än bara CO2.
När det gäller frågan om varför hos företag så kan det kokas ner till smart riskhantering – att undvika hot och utnyttja affärsmöjligheter. Risk definieras som “effekten av osäkerhet på mål” (ISO) men beskrevs redan av Platon som “Problemet med framtiden är att fler saker kan hända än vad som kommer hända”.

Det finns en topp tio lista på vad företag är oroliga för:

 1. Damage to reputation/brand
 2. Economic slowdown
 3. Regulatory changes
 4. Increasing competition
 5. Failure to attract top talent
 6. Failure to innovate
 7. Business interruption
 8. Third-party liability
 9. Property damage

Nästan alla av de är relaterade till sociala och/eller ekologiska aspekter. Jesko visar tre soptunnor som har helt olika pris och menar att priset inte till så stor del har med den faktiska nyttan utan även till stor del beror av icke greppbara aspekter som design och tidlöshet. Hållbarhet blir en allt viktigare icke greppbar aspekt som kunder efterfrågar.

Genom att angripa hållbarhetsutmaningen ur ett systemperspektiv så tar man ett holistisk helhetsgrepp som utesluter suboptimeringar och icke önskvärda bieffekter och konsekvenser.

Hållbarhet kräver ett nytt “språk” där dem som använder och pratar hållbarhet förstår varandra och kan skapa aktiviteter och beslut som gemensamt flyttar oss i rätt önskad riktning. Vi behöver skapa ett språk som beskriver vad vi menar med hållbarhet och som förstås av alla.

Hur kan man utveckla produkter som leder oss till en hållbar framtid? Det är en av forskningsfrågorna som Jesko tar sig an. Jesko är med i BTH:s forskargrupp kring Sustainable Product Development (SPD).

Forskarprofil på BTH: https://www.bth.se/eng/staff/jesko-schulte-jys/

Doktorsavhandling: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1602175&dswid=3466

14.00-14.15 Automatisk orderintegration Adlibris till Koha,
Klas Blomberg, Bibliotek Mellansjö

Arbetsgruppen kring Adlibrispluginet som tillsattes vid Lundmötet 2019 bestod av Ola Andersson/LTU, Berit Nord/Vaggeryd, Karin Engström/Västmanland och Klas Blomberg/Mellansjö. När man upphandlade programmeringen så beslutades det att den ska fungera till och med huvudrelease 22.11. Det finns en stor bredd där en del använder inköpsmodulen mycket detaljerad och en del användare som använder så lite som möjligt kring inköp i Koha. Klas visar hur en beställning fungerar från Adlibris in i Koha.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2022/04/2022-Karlskrona-Klas-Blomberg-Adlibriskopplingen.pdf

Mer om pluginet finns härPlugin: Orderflöde från bokleverantör in i Koha

14.15-14.45 Erfarenheter av FOLIO vid Chalmers, Marie Widigson, Chalmers tekniska högskola

Det finns andra open source bibliotekssystem än Koha. Marie Widigson från Chalmers berättar om deras resa med FOLIO. Chalmers har 10 000 studenter och 3000 anställda och man forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap. Byte ville man göra för att inte betala för onödig funktionalitet, inte vara inlåst hos en leverantör och inte fastna i en trög leverantörsstyrd utveckling utan insyn.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2022/04/2022-Karlskrona-Marie-Widigson-FOLIO-presentation-for-Koha-natverket.pdf

14.45-15.15 Fika

15.15-16.45
Spår 1: Workshop: Anpassa meddelanden/utskrifter med template toolkit. Björn Nylén, LUB

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2022/04/2022-Karlskrona-Bjorn-Nylen-Koha-TT-i-slips.pdf

Spår 2: Workshop: Fjärrlånemodulen for Dummies. Hans Pålsson, HKR och Alena Lindfors, HD

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2022/04/2022-Karlskrona-Hans-Palsson-och-Alena-Lindfors-Fjarrlanemodul-presentation.pdf

Spår 3: Workshop: Hur redigerar man text i OPAC? Vilka olika sätt finns? Johan Sahlberg, Tomas Jiglind, Mellansjö

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2022/04/2022-Karlskrona-Johan-Sahlberg-Redigera-texter-med-hjalp-av-javascript-och-jQuery.pdf

Spår 4: Folkbiblioteksmöte, Örjan Hellström, Kulturutveckling VGR, Helena Sandström, Hylte bibliotek, och Jessica Andersson, Alingsås bibliotek

Folkbiblioteken träffades i en sal under mötet och diskuterade bland annat vilka områden/funktioner i Koha som man ser problem med och skulle kunna samarbeta om att förbättra/utveckla. Exempel på områden som togs upp var:

  • Gallring i Libris från Koha
  • Periodikamodulen kan förbättras, problem om man har många enheter.
  • Modifiera Adlibris-kopplingen ( ett pågående projekt)
  • Reservationer: använda löpnummer /lånekortsnummer ( vad säger GDPR)
  • KB-statistiken: vissa frågor kommer att omarbetas inom några år
  • Önskemål om möte/ämnen inriktat  mot chefsfrågor och Kohas utveckling framöver  på chefsnivå

Mötet funderade även över var man ska lägga upp ex frågor som man skulle vilja samarbeta kring i nätverket, kan utvecklingsgruppens Slack vara rätt plats eller bör dessa frågor få egen yta?

18.00 Världsarvsvandring på Stumholmen, Karlskrona

19.00 After work

Dagsprogram 30 mars 09.00-13.00
09.00-09.15 Uppstart dag 2, praktiska frågor

09.15-10.00 Erfarenheter av att utveckla en Biblioteksrobot: Diskmaskinen vid BTH, Lasse Bourelius, Kristoffer Lindström, Peter Linde, BTH

Under de senaste åren har frågorna som ställs i bibliotekets informationsdiskar ändrats till att mer handla om praktiska frågor om lånekort och toaletter än referensfrågor. Högskolans personal använder sällan biblioteket för informationssökning och för studenterna fungerar biblioteket mycket som en studieplats. Därför började man intressera sig för om en digital resurs skulle kunna användas i bibliotekets informationsdisk. 2018 fick BTH utvecklingsstöd från Svensk biblioteksförening för att kunna arbeta med detta.

Projektet började med att undersöka om det fanns andra bibliotek i världen som gjort något liknande system som man efterfrågade, ett system som integrerade AI och naturlig språkinteraktion. Inget liknande fanns och BTH påbörjade arbetet med prototypen ”Bibbi”.

Som användare ska man kunna ställa frågor till Bibbi och få svar och all interaktion sker via tal. Hon kan svara på frågor om t ex lånekort, reservationer och söka böcker. Utifrån frågans karaktär klarar Bibbi att använda olika system för att hitta den efterfrågade informationen.

Frågeställaren kan använda både engelska och svenska kan även om Bibbi kan bli något förvirrad om språken blandas i en och samma fråga. Till exempel om en låntagare pratar svenska men frågar efter en boktitel på engelska. Överhuvudtaget så är en av de stora utmaningarna med en tjänst som Bibbi att kunna översätta språkliga nyanser till systemet samtidigt som icke meningsbärande ord filtreras bort.

Peter Linde och Kristoffer Lindström demonstrerar hur det fungerar i praktiken att kommunicera med Bibbi.

BTH ser stor utvecklingspotential för Bibbi och avslutar sin presentation med att sammanfatta projektet med ”Det har varit svårare än vi hade tänkt men också roligare”, och efterlyser fler samarbetspartners för det fortsatta arbetet.

10.00-10.30 Koppla in personalkonton till Koha, Oscar Celsing, Eva Norling, BTH

Studenterna på BTH har sedan tidigare enkelt kunna skaffa lånekort på biblioteket då Koha kunnat hämta in uppgifter från Ladok. Nu har en motsvarande funktion skapats för högskolans personal.

I praktiken innebär det att när en person anställs så skapas ett personalkonto. När hen loggar in och aktiverar kontot så kan detta göras med en enkel klickning på personalportalen. Alla uppgifter är förifyllda och hen behöver bara välja en PIN-kod för att skapa ett färdigt konto. När anställda slutar så inaktiveras personalkontot och låntagarkategorin ändras automatiskt till allmänhet.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2022/04/2022-Karlskrona-Eva-Norling-och-Oscar-Celsing-Personalkonto.pdf

10.30-11.00 Fika

11.00-11.15 Tillgänglighet i Koha! Vad har skett sista tiden? Örjan Hellström, Kulturutveckling VGR

Örjan Hellström uppdaterade oss om nuläget för tillgänglighetsdirektivet. Direktivet kom 2016 och omfattar offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Det viktigaste kravet är att en webbsida ska fungera med de hjälpmedel som användaren själv väljer att använda. Man behöver alltså inte själv bygga in dessa funktioner i sin webbplats.

För att få en komplett bild över vad som gäller, bör man ta del av:

 • DOS – lagen om tillgänglighet inom digital offentlig service
 • Förordningen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • Föreskrifter från myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Lagen omfattar extern och intern webb, mobila applikationer samt om det är möjligt tjänster från tredje part. Det finns en del undantag för t ex interna administrativa system som används av ett begränsat antal personal. Oklart om Kohas personalgränssnitt räknas hit.

Offentliga myndigheter är skyldiga att göra en genomgång av sin webbplats och resultatet ska redovisas i en tillgänglighetsredogörelse som sedan publiceras på aktuell webbplats. DIGG har tillsynsansvar och granskar olika typer av organisationers webbplatser både automatiskt och manuellt.

Hur står det då till med Koha? Örjan har gjort några tester med olika verktyg, bland annat en självskattning som gav ett helt ok resultat samt ett automatiskt verktyg som visade på en del saker som borde åtgärdas. Att utvärdera enligt DIGGs manual tar lång tid och det har helt enkelt inte hunnits med. För den som vill undersöka vidare så finns det redan ett antal ärenden i bugzilla som rör tillgänglighet.

Ett av de vanligaste felen generellt sett, är att om det dyker upp texter på andra språk så är det inte uppkodat. Tex ett engelskspråkigt citat på en i övrigt svensk webplats. Dock osäkert om detta är en problem med Koha.

Ett annat vanligt problem är hur omslagsbilder ska tolkas om det inte finns en alternativ text.  Använder man en extern leverantör för omslagsbilder och dessa saknar alt text, är det ogörbart att på egen hand lägga till dessa.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2022/04/2022-Karlskrona-Orjan-Hellstrom-Webbtillganglighet.pdf

11.15-11.30 Nya i Kohavärlden: Norrbottens bibliotekssamarbete med 14 kommuner har infört Koha,  Marina Eklund, Regionbibliotek Norrbotten

I Norrbotten jobbar man med gemensam katalog, låneregler och lånekort. Det fanns redan ett väl inarbetat samarbete som underlättade samarbetet inom Kohaprojektet. Befintlig kompetens kunde nyttjas och kompletteras med extern vid behov.

Regionens Kohaprojekt började med en omvärldsanalys. Det fanns redan ett fungerande samarbete som kunde byggas på. Befintlig kompetens nyttjades och kompletterades med extern vid behov.

Samtliga kommuner har bidragit med 250 tkr samt personalkompetens som delprojektledare och arbetsgrupper. Samtliga kommuner har deltagit med personal vilket har varit viktigt för projektets förankring. Tidigt beslutades att kommunikationen med organisationen var viktig. Man förde protokoll på leverantörsmöten för att kunna följa processen, samt skickade ett veckobrev till medarbetarna för att skapa större förståelse för projektet och besvara kollegornas frågor.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2022/04/2022-Karlskrona-Marina-Eklund-Koha-inforandet-i-Norrbotten.pdf

11.30-11.45 Videohälsning till Hackfesten i Marseille!

Mötet kopplade upp sig via zoom och hälsade till den pågående Kohahackfesten i Marseille!

11.45-12.00 Rapport från styrgruppen kring ekonomin samt möjlighet för fler att engagera sig i nätverkets arbete. Därefter en avslutande diskussion och sammanfattning av dagarna

12.00-13.00 Lunch på BTH

Under em 30 mars och fm 31 mars kommer aktiviteter att ske i flera spår:
Spår 1 Kohakalas kommer hållas i Multisalen. Vid konferenser är det ofta under fikat som de intressanta samtalen och de spännande mötena sker. Koha-kalaset är ett interaktivt superfika där vi minglar, nätverkar och pratar Koha. Här kan vi dela med oss av våra smarta lösningar, samtala vid hot-spots, nörda in på väldigt specifika Koha-detaljer och lära massor av varandra. Post-pandemisk tårta ingår, vi har mycket att fira! Ta med egen laptop och hdmi-adapter för att kunna koppla upp dig till en skärm. Tänk på att låsa upp din Koha-instans, så att du kommer åt att visa den utanför ditt eget nätverk. Uppge i anmälan vad du vill visa/veta mer om.
Spår 2 Hackfest och utvecklingsarbete i mindre grupper kommer hållas i Multisalen. Intresse för deltagande görs i anmälan.

Dagsprogram 30 mars 13.00-17.00

13:00-13:30 Visning av högskolebiblioteket

13:30-16:00 Kohakalas och Hackfest

15.00-16.00 Fika serveras från 15.00 och framåt
16.00-16.30 Summering av eftermiddagen
17.30 Visning av Örlogsmannasällskapets bibliotek

18.30 After work

Dagsprogram 31 mars 09.00-13.00

09.00-09.15 Uppstart dag 3, praktiska frågor

09:15-12:00 Kohakalas och/eller Hackfest

 

10.30-11.00 Fika
12.00-13.00 Lunch på BTH

För Hotell i Karlskrona, se listan på turistbyråns webbsida: http://www.visitkarlskrona.se/sv