Projekt: Kompetensutveckling kring Koha

Kungliga biblioteket har beviljat Svenska Kohanätverket 600 000 SEK för att driva ett kompetensutvecklingsprojekt kring Koha.

Projekttid: 1 november 2017 – 30 juni 2019.
Projektägare: Alingsås kommun för Svenska Kohanätverket.
Projektsamordnare: Örjan Hellström, Kultur i Väst, orjan.hellstrom@kulturivast.se, 070 363 20 32

Inriktning

Projektet är tänkt att formeras kring följande spår:

Kunskapsdelning och utbildning – svenskt utbildningsmaterial kring Koha skapas utifrån behoven hos biblioteken i det svenska Kohanätverket och publiceras med en fri licens på koha.se/wiki.

Behoven bör stämmas av löpande under projekttiden men innefattar:

 • Ett antal informationstillfällen, fortbildningsdagar och workshops erbjuds utifrån materialet där deltagande hel- eller delfinansieras av projektet.
 • Grundläggande systemorientering på svenska för de många nya Koha-bibliotekarier som nu finns. Detta innefattar svensk skriftlig dokumentation och instruktionsfilmer.
 • Fördjupningar inom de tekniska lösningar Koha använder för att öka såväl bibliotekspersonalens förmåga som bibliotekets beställarkompetens och möjlighet att dra nytta av den frihet som en öppen infrastruktur erbjuder.

Nätverk nationellt – skapa strukturer för utvecklingsarbete och samverkan. Att skapa en struktur som medger och underlättar samverkan mellan bibliotek, och samordning av utvecklingsinsatser är av stor vikt. Utveckling i stora öppna projekt kräver också förankring, uthållighet och upparbetad kunskap om vilka ändringar som har chans att accepteras in i kodbasen. För ett långsiktigt framgångsrikt svenskt arbete med Koha finns därför behov av ett nav som bevakar den internationella Koha-gemenskapen och lotsar de svenska bibliotekens satsningar rätt. Ett sådant arbete ämnas initieras av projektet under förutsättning att det kan fortsätta även efter projekttiden.

Nätverk internationellt – deltagande i Kohacon, den återkommande internationella Kohakonferensen, för både folk- och forskningsbibliotek.

Bakgrund

Intresset för det öppen källkodsbaserade bibliotekssystemet Koha har ökat starkt bland svenska bibliotek de senaste åren. Hylte bibliotek i Halland blev första folkbibliotek att gå över till Koha i september 2013 och i början av 2015 fattade Stockholms universitetsbibliotek (SUB) beslutet att migrera till Koha.

Sedan dess har Koha bland forskningsbiblioteken valts av biblioteket vid Luleå tekniska universitet (LTU), biblioteket vid Högskolan i Gävle och av Göteborgs universitetsbibliotek (GU). Koha har också tagits i bruk av biblioteket vid ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) och Världsbiblioteket i Stockholm.

Bland folkbiblioteken gick Alingsås över till Koha 2016 och nyligen släppte Vaggeryds bibliotek en Kohabaserad webbplats. En gemensam Kohakatalog kommer under 2017 att upprättas inom ett samarbete mellan 8 bibliotek i Västra Götaland (Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång och Tidaholm) – beslut om övergång till Koha har också fattats av Katrineholms bibliotek.

Samverkan mellan Kohaintressenter sker inom Svenska Kohanätverket (http://koha.se/) som formerades under 2016.

Kungliga biblioteket har gett projektmedel till flera större utvecklingsprojekt under ledning av Kultur i Halland – regionbibliotek och Stockholms universitetsbibliotek. Dessa har anpassat systemet för svenska biblioteks behov och väsentligt ökat kunskapen om hur Koha kan fungera med Libris i en öppen och fri infrastruktur för biblioteken.

Kultur i Väst – som ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götaland – har tidigare gett stöd till ett projekt där Mölndals stadsbibliotek genomförde en testmigregring från det befintliga bibliotekssystemet LIBRA.SE till Koha (projektet, som utöver förstudierapport resulterade i fria migreringsskript, fick även stöd från Kungliga biblioteket), och har även gett bidrag till Alingsås bibliotek för att ta fram en fjärrlånemodul till Koha.

Utvecklingsbehov

Även om Koha mot bakgrund av det ovanstående nu framstår som ett realistiskt val för många bibliotek finns fortfarande behov av en fortsatt kompetensutveckling och förstärkt samverkan mellan biblioteken.

De bibliotek som väljer Koha idag står inför det omfattande arbete som en migrering innebär (oavsett vilket bibliotekssystem som är aktuellt) och ska samtidigt hitta former för kunskapsdelning och ett ökad lärande, uppgifter som ställer krav på slimmade organisationer även om viljan och entusiasmen är stor.

Vi har därför initierat ett projekt som syftar till att öka kompetensen och samarbetet kring Koha.

Projektägare är det svenska Kohanätverket via dess styrgrupp. Prioriteringar och val av aktiviteter inom projektet fastställs av styrgruppen. De nätverk och strukturer som byggs upp inom projektet syftar till att kunna fortleva inom ramen för etablerad samverkan inom svenska Kohanätverket och vara till gagn för alla som använder systemet i Sverige oavsett bibliotekstyp.

Då svenska Kohanätverket inte har ett gemensamt bankkonto utses en av medlemsorganisationerna, Alingsås kommun, att vara administrativ projektägare. Beslut om projektmedlens användning fattas dock inom det svenska Kohanätverket. Kultur i Väst bidrar med projektledning och samordning av de av nätverket planerade aktiviteterna.

Svenska Kohanätverkets styrgrupp

 • Jessica Andersson från Alingsås bibliotek.
 • Ola Andersson från Luleå universitetsbibliotek.
 • Andreas Hedström Mace från Stockholms universitetsbibliotek.
 • Anders Jensen-Urstad från Världsbiblioteket.
 • Berit Nord från Vaggeryd bibliotek.
 • Hans Pålsson från Biblioteket på Högskolan Kristianstad.
 • Helena Sandström från Hylte bibliotek.
 • Emma Ternrud från Göteborg universitetsbibliotek.