Svenska Kohanätverkets åttonde användarmöte 15-17 oktober 2019 i Lund med Lund universitetsbibliotek

Tid: 15 oktober 2019 13.00-17.00, 16 oktober 2019 09.00-12.00
Samt valfri workshop/hackfest 16 oktober 13.00-17.00, 17 oktober 09.00-13.00
Plats: Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14, https://www.svet.lu.se/kontakt/hitta-hit-till-huset-eden

Kostnad: Ingen kostnad

Anteckningar under dag 1: Emma Ternrud
Anteckningar under dag 2: Hans Pålsson

Svenska Kohanätverket bjuder tillsammans med Lund universitetsbibliotek in till ett användarmöte för alla som använder, har beslutat att införa, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha. Mötet är även öppet för leverantörer av Kohatjänster. OBS! Till hackfesten blir det praktiska uppgifter så ta med en egen laptop för att kunna delta aktivt. Hashtag för mötet är #swekohails

Dagsprogram 15 oktober 13.00-17.00
Lunch på egen hand

12.00-13.00 Registrering och möjlighet att lämna väska i Eden
13.00-13.15 Välkomnande av Henrik Åslund, Lund UB

13.15-14.00 Key Note av Johan Linåker, forskare vid LTH: JobTech – En infrastruktursatsning som ska öppna upp jobbmatchningen i Sverige

Keynote speaker var Johan Linåker som berättade om hur han arbetar med öppen data inom en annan verksamhet – jobbmatchning och arbetsförmedling. Johan presenterade open source programvaran JobTechDev som tagits fram i samarbete med Arbetsförmedlingen samt sin avhandling kring mjukvaruorganisationers strategier för att dela med sig och utveckla öppen källkod.

Han pekar på fördelar med att använda öppen källkod och lyfter fram ökad transparens och ökat demokratiskt deltagande som drivkrafter. Utmaningar är bl.a. kostnader för att starta upp, konkurrens med näringsliv och att veta vilken data som är efterfrågad.

Vi bör sträva efter att förenkla och locka till medlemskap, öppna upp styrning och påverkan från medlemmar.

Läs mer om Johans avhandling här: http://cs.lth.se/johan-linaker/doctoral-thesis/

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2019/10/2019-Lund-Johan-Linåker-JobTech-En-infrastruktursatsning-Seminar_keynote.pdf

14.00-14.30 Projektet GÖS – flytta in, ut och omkring: hur vi jobbar med beståndet på SUB, Johanna Berglind och Andreas Hedström Mace, Stockholms UB

När Stockholms UB skulle integrera flera biblioteksenheter på Frescatibiblioteket behövde de skapa plats för det material som tidigare stått på respektive enhet. I samband med detta påbörjades ett gallringsprojekt under 2018.

Utrymmet var i första hand Frescatibibliotekets våning 5 och planen var att tömma 27 % för att få plats för enheterna som skulle integreras men även nyförvärv. Under 2018 gallrades 126 000 böcker.

Målet var dessutom att ta fram riktlinjer för samlingshantering och det gjordes användarundersökningar vilket bl a ledde till omskyltning i lokalerna. Riktlinjerna som antogs under 2019 la fokus på att placeringarna ska vara lätta att förstå. Ett sätt var att integrera småsamlingar i andra. Perspektivet var att samlingen ska användas vilket ledde till omflyttningar av öppet och tillgängligt samt omflyttningar upp respektive ner i magasin.

Den projektgrupp som arbetade med detta kallades Gös och bestod av projektledare, 9 bibliotekarier, annan personal samt systembibliotekarier.

Systembibliotekarierna har utfört batchändringar i katalogen men så långt som möjligt har man försökt skapa förutsättningar så att bibliotekarierna själva ska kunna utföra önskade ändringar. T ex genom att tillgängliggöra en testdatabas där databassökningar kan testas innan de utförs i produktionssystemet.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2019/10/2019-Lund-Johanna-Berglind-Flytta-in-och-ut-och-omkring.pdf

14.30-15.00 Building statistics and dashboard with Urungi, Gladys Cathelain, BibLibre

Gladys från Biblibre berättade om statistikverktyget Urungi.
Urungi är webbaserat och kan testas här (inloggning: test/test):
https://demo-urungi.biblibre.com

Syftet med Urungi är att någon utan SQL-kunskaper ska kunna skapa lager och visualisera statistik ur valfri databas, t ex Koha.

Biblibre delar med sig av de mallar som behövs för att kunna hämta ut statistik ur Koha för att använda i Urungi-verktyget. Så småningom är tanken att mallar ska kunna hämtas och delas via mana-kb.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2019/10/2019-Lund-Gladys-Cathelain-Urungi-BibLibre.pdf

Mana dokumentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2019/10/2019-Lund-Mana-documentation.pdf

15.00-15.30 Fika

15.30-15.45 Kohatjänsteleverantören LibrioTech berättar om sin verksamhet

Magnus Enger presenterade Libriotechs verksamhet som inkluderar både migrering, drift, support och utveckling. Samarbetar med Biblibrie.

Hur bidrar de till Kohas community? Aktiv på koha-Communityts slack-forum, gör sign offs på nyutveckling, delar kod med Communityt.

Hemsida: https://libriotech.no/

15.45-16.00 Kohatjänsteleverantören Koha i Sverige berättar om sin verksamhet

Hillar Loor berättade om Koha i Sverige som är ett samarbete mellan Imcode och Kreablo.

Koha i Sverige har idag hand om 18 kommuners folkbibliotek, 6 universitets och specialbiblitek samt 39 skolbibliotek.

Hur bidrar de till Kohas community? Rättelser och buggfixar skickas till Communityt. Målet är att allt som kodas ska delas med Communityt. Kunskapsdelning är svårare eftersom de måste ta betalt för detta.

Hemsida: https://kohasverige.se/

16.00-16.30 Koha-admin för icke-admins, Hans Pålsson, Högskolan i Kristianstad

Det finns olika grafiska gränssnitt och webbaserade verktyg som kan hjälpa till vid administrering av Koha för t ex bibliotekarier utan systemutvecklarkompetens. Exempel på verktyg är:

PhpMyAdmin: För databashantering och övervakning, phpadmin.net ger möjlighet att arbeta i databasen utan sql.

Cloudcommander: För filhantering och redigering, cloudcmd.io hjälper till med hantering av tex css och cronjobb.

Slutsats: Bättre kunskap om systemets teknik ger utvecklingsmöjligheter, förenklar felsökning och analys, samt bidrar till högre kompetens.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2019/10/2019-Lund-Hans-Pålsson-Koha-admin-för-ickeadmins.pdf

16:30-17:00 Summering/avslut av dag 1

18.00 Visning av bibliotek i Lund, begränsat antal platser, först till kvarn

19.00 Valfri after work i Lund på John Bull

Dagsprogram 16 oktober 09.00-13.0

09.00-09.15 Uppstart dag 2, praktiska frågor

09.15-09.25 Koha som databas för projektinformation, Claes Eriksson, VTI

Claes inleder med presentation av VTIs verksamhet. Mångsidigt men forskningsinriktat.

Man använder Koha som forskningsprojektdatabas. Informationen ligger direkt i posten och man har information om projekten som metadata för posten. Även exportformat så att man kan ta över data till en internationell databas finns skapat.

Det har givetvis uppstått problem som har behövts lösas, med XSLT-mallar, plugin-hantering i Koha med mera. Det har behövts lokalt utvecklingsarbete för att hantera detta.

Inalles har det gått bra!

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2019/10/2019-Lund-Claes-VTI-Projektdatabas-i-Koha-Lund.pdf

09.25-09.35 Hur Lund använder Navet, Snorre Briem, Lund UB

Navet är Skatteverkets personuppgiftsregister, jmfr SPAR. LUB använder den för att registrera externa låntagare, där personnummer och namn måste verifieras mot en säker källa. LUBs Koha lagrar inga adresser i systemet, så varje gång en adress behövs (brevutskick vid räkning exv) görs ett uppslag mot Navet.

Navet anropas med SOAP över https. Data levereras som XML eller termkod/termdata.

Navet kan man använda genom att registrera sig via Skatteverket. Ett certifikat från Expisoft behövs, samt någon form av klient som kan hantera datan från Navet. LUB har utvecklat en egen Perl-modul, ePersondata, för Koha. Finns som opensource på Github.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2019/10/2019-Lund-Snorre-Briem-Hur-Lund-använder-Navet.pdf

09.35-09.45 Hackfesten i Marseille, Andreas Hedström Mace, SUB

Denna hackfest arrangeras av BibLibre varje år, på våren men i år flyttat till oktober pga att det var KohaCon på våren. Vanligtvis ca 50 deltagare från hela världen, men mest Frankrike. Mest utvecklare deltar, fler bibliotekarier behövs.

I år hände en hel del rörande Elasticsearch, Koha testmiljö, översättning, Mana-KB, GDPR med mera. SUB deltog i arbete kring avgiftsvyn i personalgränssnittet, ny template för personalgränssnittet, testning etc.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2019/10/2019-Lund-Andreas-Hedström-Mace-Hackfest-Marseille-2019.pdf

09.45-10.00 Finansiering av Svenska Kohanätverket? Emma Ternrud, Göteborgs UB, Andreas Hedström Mace, Stockholm UB, Stina Hallin, Lund UB

Nätverket är ofinansierat men har haft projektmedel från KB tom juni 2019, dessa är nu slut. Och det behövs lite pengar för olika ändamål. Förslag lades tidigare att de tre stora biblioteken (GUB, SUB, LUB) skulle bidra, vilket nu är det förslag som är lagt. Luleå kommer att vara samordnare för ekonomin. Beloppet är 15 000 kr per lärosäte, totalt 45 000 kr per år. Beloppet kan ändras efter beslut i styrgruppen. Pengarna ska användas till nätverksmöten (ersättning presentatörer, kostnad för lokaler med mera). Informationsspridning (utbildningsmaterial, översättning). Tekniska lösningar (webbplats, wiki med mera).

10.00-10.30 Koha och GDPR, Magnus Enger, Libriotech

Magnus berättar lite om problematiken att uppfylla kraven i GDPR i Koha, exempelvis raderas inte data, det flyttas bara till en ”osynlig” tabell i databasen. Men datan finns ännu där, vilket inte är meningen enligt GDPR-datahantering.

Det sker arbete i Norge rörande datahantering, som finns dokumenterat i Koha-wikin.

Vad har vi i Koha som är bra? ”Privacy” för låntagare. Batch-anonymisering, databasrensning. Så en del är löst men inte allt. Se även bugg 19008 för ”mer databasrensning”. Från och med 18.11 finns funktionalitet för GDPR-samtycke i Koha, vilket är bra.

Vad behövs? Det behövs bättre verktyg för att uppfylla krav och som hjälper bibliotekspersonalen att uppfylla kraven. Ett cron-job som sätts upp av en leverantör ger inte mycket valmöjligheter eller information.

Förslag: rensnings-cronjobb. Ett grafiskt gränssnitt för att styra detta cronjobb. Biblioteken måste definiera behoven och finansiera arbetet. Libriotech har påbörjat arbete med funktion ”State of GDPR”.

En annan aspekt är att man via rapportfunktionen i Koha kan nå all data. Det borde gå att ”flagga” när det skapas rapport som hanterar persondata.

Frågor kan ställas till Magnus/LibrioTech.

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2019/10/2019-Lund-Magnus-Enger-KohaOgGDPR.pdf

10.30-11.00 Fika

11.00-11.30 Användbarhets- och automattestning, Stina Hallin, Åsa Forsberg, Lunds UB

Varför testa sitt system? Hållbarhet, att säkerställa att systemet är helt, inga buggar som smugit sig in. Användbarhet, att säkerställa att systemet går att använda.

LUB arbetar med SCRUM i 2-veckorssprintar. Det betyder att systemet ständigt uppdateras. Ny funktionalitet testas under dessa, men även den gamla funktionaliteten måste testas. Man testar saker som låntagaren gör, det är alltså inte fråga om kontroll av data i databasen eller snarlikt. Varje test utförs två gånger och resultatet skall vara det samma. Några exempel: logga in i OPAC, beställa en bok, söka, återlämna. Denna testning är maskinell.

Användbarhetstest görs cirka 1 gång per månad. Man har hittills bara testat OPAC, men avser att även testa personalgränssnittet (intranätet). Utgångspunkten är att om en användare inte kan använda systemet, så är det systemet som är fel, inte användaren.

Användbarhetstester görs med ”riktiga användare”, dvs med hjälp av låntagare. Man frågar inte om vad användarna tycker om systemet, man ger dem uppgifter/scenarios som ska lösas, och så studerar man hur användarna lyckas.

Tester kompletterar varandra!

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2019/10/2019-Lund-Stina-Hallin-och-Åsa-Forsberg-Användbarhets-och-automattestning.pdf

11.30-12.00 Avslutande diskussion samt sammanfattning av dagarna

Nästa möte äger rum på BTH, Karlskrona, 31/3-2/4.

12.00-13.00 Lunch.

Dagsprogram 16 oktober 13.00-17.00

13.00-13.30 Lån från när och fjärran – en svensk fjärrlånemodul, Hans Pålsson, HKR, Jessica Andersson, Alingsås

13.30-14.00 Workshop om Koharapporter, Klas Blomberg, Bibliotek Mellansjö

14.00-14.30 Presentation om ElasticSearch, David Holoshka och Kevin Carnes, Lunds UB

Presentation: https://koha.se/wp-content/uploads/2019/10/2019-Lund-David-Holoshka-och-Kevin-Carnes-ElasticSearch.pdf

14.30-15.30 Gruppdiskussioner med flera olika diskussionsteman

15.30-16.00 Fika

16.00-16.30 Summering av gruppdiskussioner

19.00 Valfri After Work på Mediterranean

Under em dag 2 och fm dag 3 hööls aktiviteter i flera spår:
Spår 1 Workshops och gruppdiskussioner enligt program ovan
Spår 2 Hackfest Utvecklingsarbete i mindre grupper. Intresse för deltagande görs i anmälan
Spår 3 “Fråga Lund” – alla deltagare kan komma till denna Kohastation och ställa sina frågor

Dagsprogram 17 oktober 09.00-13.00
09.00-09.15 Uppstart dag 3, praktiska frågor

09.15-10.30 Hackfest – möjlighet till arbete med egna eller gemensamma Kohafrågor

10.30-11.00 Fika

11.00-12.00 Hackfest – möjlighet till arbete med egna eller gemensamma Kohafrågor

12.00-13.00 Lunch. Restaurang meddelas senare